Vedtekter – Tut & Kjør Barne- og ungdomsteater

§ 1 Navn

Vedtektene gjelder for Tut&Kjør Barne- og ungdomsteater

§ 2 Formål

Tut&Kjør skal være et åpent, inkluderende, lærerikt og frilynt teater for medlemmer mellom 8 og 18 år. Teateret skal fremme interessen for teater, sang og dans.

§ 3 Målsetting

Teaterets målsetting er å:

 • Være et veldrevet amatørteater for barn og ungdom i nærområdet.
 • Være et teater alle i distriktet kjenner til og ønsker å besøke år etter år.
 • Øvelsene skal styrke skuespillerne og legge til rette for personlig vekst og utvikling der utfordringene tilpasses skuespillernes ønsker og nivå.
 • Teateret er foreldredrevet og arbeidsgruppene til foresatte skal være inkluderende og hyggelige å delta på, der alle bidrar med ideer, kunnskap og evner.
 • Tut & Kjør skal være en lokal aktør i kulturlivet og bestrebe seg på å delta på festivaler og arrangementer i nærområdet og samarbeide med andre organisasjoner for å markere seg som fritidsaktivitet og kulturinstitusjon.Gjennom arbeidet med teater som kunstnerisk uttrykksform skal medlemmene:
  • erfare uttrykksevne og formsans gjennom aktiv bruk av kropp og stemme
  • bli kjent med teater som kommunikasjonsmiddel og estetisk uttrykksform
  • lære om teaterkunstens ulike virkemidler og uttrykksformer

§ 4 Medlemskap

Barn mellom 8 – 18 år kan søke om å bli skuespiller i teateret og kan bli tatt opp etter teaterets behov. Minimum en foresatt pr. skuespiller må være medlem av teateret.
Kontingent for inneværende år må være betalt innen fristen, 1. mai. Nye medlemmer betaler kontingent en uke etter opptak.

Være et familiedrevet teater betyr at hver familie må stille aktivt opp i den løpende driften av teateret, ved deltakelse i styret, prosjektledelse og/eller arbeidsgruppe. Alle familier må delta i avtalte inntektsgivende dugnader.

§ 5 Prøvetid

Til og med det første året man er med i teateret er prøvetid med samme rettigheter og forpliktelser som andre medlemmer. I prøveperioden vil familiens samlede innsats bli vurdert, og har ikke familiens bidrag fungert etter inngåtte avtaler, blir man ikke tatt opp som videre medlem.

§ 6 Opptak, venteliste og permisjon for skuespillere

Styret, prosjektledelsen og kunstnerisk team bestemmer i samarbeid hvem som skal få tilbud om deltakelse i årets oppsetning. Alle skuespillere som har deltatt i en oppsetning i teateret eller som har hatt permisjon, får tilbud om deltakelse i oppsetning den påfølgende sesongen, såfremt de har oppfylt sine forpliktelser. Medlemmer kan ved sesongslutt eller før arbeid med ny oppsetning starter be om permisjon. Alle medlemmer som skal delta i en oppsetning
må signere en skriftlig avtale som regulerer forhold mellom teateret og skuespiller/familie.

§ 7 Kontraktsbrudd

Alle skuespillere og foresatte må signere en bindene kontrakt. Blir kontrakten brutt opphører avtalen med teateret.
Ettersom det familiedrevne prinsippet er helt grunnleggende, er det ikke anledning til å fravike dette ved å betale seg ut av dugnader.

§ 8 Årsmøtet

Årsmøtet er teaterets høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av mars hvert år.

Innkalling til årsmøtet sendes medlemmene 4 uker innen årsmøtet. Saker til årsmøtet sendes styret senest 3 uker innen årsmøtet og saksliste sendes medlemmene 2 uker innen årsmøtet. Alle betalende medlemmer har adgang til årsmøtet.

Hvert medlem over 15 år har 1 stemme. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall, med unntak av vedtektsendringer og oppløsning, som krever 2/3 flertall.

Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt på lovlig måte.

Årsmøtet behandler følgende saker:

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Kontingentstørrelse og skuespilleravgift
 • Valg av:
  • Styreleder
  • Kasserer
  • 3 styremedlemmer
  • 1 – 2 Revisorer
  • 2 i valgkomite
  • Innkommende forslag

§ 9 Styret

Tut&Kjør ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av årsmøtet og består av styreleder og fire styremedlemmer. Årsmøtet velger også et varamedlem til styret. Styret konstituerer seg selv, med unntak av de som blir direkte valgt på årsmøtet.

Styret skal

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser og ivaretar prosjektledelse av den årlige teateroppsetningen.
 • Oppnevne, etter behov, personer eller grupper for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Tut&Kjør sin økonomi og eiendeler.
 • Representere Tut&Kjør utad og sørge for god kommunikasjon innad.
 • Styreleder innkaller til styremøter ved behov.
 • Skuespillerne utser en representant som har møterett i styret og kan fremme saker på vegne av skuespillerne.

§ 10 Medlemsmøter

 • Regler for avstemning på medlemsmøter er lik med årsmøtets regler for dette.
 • Medlemsmøter er veiledende for styret og den daglige drift.

§ 11 Økonomi

 • Pengene plasseres i bank og konto disponeres av kasserer og styreleder, med deres
  forpliktende underskrifter.
 • Økonomisk ansvar:
  • Teateret har intet økonomisk ansvar for medlemmers eiendeler under øvinger eller forestillinger, på eller utenfor øvingslokale.
  • Medlemmer som påfører teateret økonomiske utlegg i form av skade relatert til teaterets eiendom, eller øvingslokalene, kan avkreves erstatning.
  • Teateret har ansvar for forsikring av utøvere under øvinger og forestillinger.
  • Ulykkesforsikring og ansvarsforsikring er inkludert i medlemskontingenten til teateret, men fordrer at medlemmet må ha betalt kontingenten for at dette skal være gyldig for hvert medlem.
 • Regnskapet skal alltid foreligge til styrets så vel som til revisors ettersyn.
 • Regnskapsåret er fra 01.01 – 31.12.

§12 Oppløsning

Forslag til oppløsning må sendes styret og behandles på ordinært årsmøte. Vedtas forslaget må det innen 3 måneder innkalles til ekstraordinært årsmøte, som også må vedta forslaget med 2/3 flertall hvis det skal ha gyldighet. Økonomisk overskudd, inkludert verdi av utstyr skal ved oppløsning tilfalle Bult teaterlag og øremerkes barn og unge.

§13 Ikrafttredelse

Vedtektene er vedtatt på ekstraordinært årsmøte 02. april 2019.